Kas yra Bhagavānas? Jis yra viršiausias ir Jam priklauso šešios galybę nurodančios ypatybės:

aiśvaryasya samagrasya
vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ
jñāna-vairāgyayoś caiva
ṣaṇṇāṁ bhagam itīṅganā

(Viṣṇu Purāṇa, 6.5.47)

Bhagavānas turi šešias ypatybes: aiśvarya – neaprėpiamą galybę; vīrya – Jis yra labai galingas ir visa kontroliuojantis; yaśa – Jis turi visą šlovę; śri – Jo grožis su niekuo nepalyginamas. Advaitam acyutam anādim ananta-rūpam / …nava-yauvanaṁ ca / vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau. Jis yra amžinai jaunas ir pilnas gyvybės. Krišna vadinamas nava-yauvanaṁ caturintis visada jauną ir pilną gyvybės pavidalą. Taip pat rašoma vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ jñānapilnas žinojimo. Ir vairāgyaViešpats yra visiškai atsižadėjęs. Iš tiesų tai ir yra Bhagavāno, Dievo, apibūdinimas: Tas, kuriam priklauso šešios galybę nurodančios ypatybės. Dėl to jīva niekada netaps Bhagavānu.

Jīvos (sielos) yra vadinamos anucaitanya, tuo tarpu Viešpats yra bṛhad-caitanya. Žodis anu reiškia „mažas“, o caitanya – „sąmonė“. Taigi jīva yra maža sąmoninga būtybė. Tuo tarpu Viešpats vadinamas bṛhad-caitanya , bṛhad reiškia „didybė“. Pabandykite suprasti skirtumą tarp Viešpaties ir jīvos: Dievas yra visa kontroliuojantis, o sąlygotos sielos yra kontroliuojamos māyos. Viešpats kontroliuoja viską, taip pat ir pačią māyą, tuo tarpu jīvos yra veikiamos māyos.

Taigi, Viešpats Vamana pasakė Ratnavali: „Aš esu Bhagavānas, todėl negali manęs nužudyti, tačiau išpildysiu tavo troškimą ir atsigersiu tavo krūties pieno“. Tam, kad išpildytų Ratnavalės troškimą Dievas savo līloje apsireiškia kaip mažasis Krišna, o Ratnavali kaip demonė Putana.

Iš tiesų, koks Krišna yra maloningas ir nuostabus! Jis nužudė Putaną, taip išvaduodamas ją iš demonės kūno, ir nusiuntė į Goloką, kur ši tapo motinos Jašodos tarnaite. Putana visai neatliko bhajanos ar sādhanos ir nesilaikė jokių visuomenės normų. Putana žudė naujagimius ir gerdavo jų kraują. Be to, ji buvo labai negraži. Śrīmad-Bhāgavatam apibūdina demonę Putaną šitaip: jos išvaizda kaip raganos ar vaiduoklio. Blogas kvapas sklido iš jos kūno ir ji pati buvo labai labai bjauri. Jeigu pamatytumėt, kaip atrodo Putana, labai „apsidžiaugtumėte“ („Ne, ne..“ – juokiasi). Putanos plaukai – kaip ugnies liepsnos.

Ir vėl matome, koks Krišna yra nuostabus ir maloningas. Putana atėjo, pasivertusi jauna gražia mergina, ir apsimetė, jog maitina Krišną savo krūtimi.

Šukadeva Gosvamis tarė Maharadžui Parikšitui:

aho bakī yaṁ stana-kāla-kūṭaṁ
jighāṁsayāpāyayad apy asādhvī
lebhe gatiṁ dhātry-ucitāṁ tato ’nyaṁ
kaṁ vā dayāluṁ śaraṇaṁ vrajema

Asādhvī reiškia, jog Putana visiškai niekam tikusi. Ji buvo demono Bakasuros sesuo, tačiau apsimetusi labai gražia jauna mergina paskleidė mirtinus gyvatės nuodus ant savo krūtų. Ji mąstė: „Pamaitinsiu Krišną savo krūtimi“.

Yra labai gražus putana-moksan-līlos apibūdinimas: vos tik Krišna palietė Putanos krūtį, ji paliko kūną ir tapo motinos Jašodos tarnaite Golokoje. Daugybė munių ir sādhu atlieka bhajaną bei sādhaną tūkstančius metų. Nepaisant to, jiems be galo sunku pasiekti net ir Vaikunthos planetas. Daugybė šventųjų atlieka dvasinę praktiką ir kartoja šventuosius vardus, bet mirties akimirką kartoti šventąjį vardą nėra taip paprasta. Tačiau Putana nekartojo šventųjų vardų, neatliko bhajanos ar sādhanos, nesilaikė jokių normų ar taisyklių. Ji tiesiog apsimetė jauna mergina ir imitavo motinišką elgesį. Tai maitri-bhāvaimitacija, ne tikrovė.

Tačiau, Krišna yra toks maloningas ir nuostabus, jog nusiuntė Putaną aukščiau Vaikunthos, į Goloka Vrindavaną, kur ji tapo asmenine motinos Jašodos tarnaite. Tik pabandykime suvokti, koks Krišna yra nuostabus ir maloningas. Kas gi nenori priimti prieglobsčio prie Krišnos lotosinių pėdų? Tai įrodo, jog Krišna apreiškė savo līlą materialiame pasaulyje taip pat ir tam, kad išvaduotų Bali Maharadžo dukterį, Ratnavali.

Noriu jums paaiškinti, jog daugybė munių ir ṛṣių atlieka bhajaną ir sādhaną bei kartoja gopālamantrą. Nuo Satya iki Treta-yugos jie kartoja gopāla mantrą. Kiek iš jūsų kartoja gopālamantrą? Pakelkite ranką. Beveik visi. Taigi, daugybė munių ir ṛṣių kartoja gopāla-mantrą. Tretayugoje Viešpats Ramačandra buvo Dandakaranjos miške. Viešpaties Ramos kūnas – sodrios žalsvos spalvos, kaip žalios žolės, ir truputį panašus į Viešpaties Krišnos. Tuo metu, ṛṣiai iš Dandakaranjos širdyje pajautė didelį stimulą. Jų materialūs kūnai vyriški, tačiau transcendentinėje plotmėje visi jie – gopės.

Kai kartojant šventuosius vardus jūsų širdis apsivalys nuo anarthų, galėsite suvokti savo dvasinį pavidalą, siddha-dehą. Nesvarbu, koks jūsų materialus kūnas – vyro ar moters –, ātmos (sielos) kūnas yra transcendentinis ir vadinamas sat-cit-ānanda. Taigi, muniai ir ṛṣiai tūkstančius gyvenimų atliko askezes bei kartojo gopālamantrą, tokiu būdu jų širdyse atsiskleidė gopī-bhāva. Todėl, pamačius Viešpaties pavidalą, jų širdyse kilo didžiulis stimulas, lyg tai būtų pats Krišna. Ir visi muniai, ṛṣiai sekė paskui Ramačandrą. Tada Viešpats Rama jiems tarė: „Šioje rāmalīloje negaliu priimti jūsų kaip savo palydovių“. Iš tiesų, Ramačandra pažadėjo Sitai devi, jog šioje līloje Jis turės tik vieną žmoną, tai vadinama eka-patni-vrata. Viešpats Rama tarė Dandakaranjos ṛṣiams: „Žinau jūsų širdies troškimą, jog norite tapti mano palydovėmis, tačiau rāmalīloje negaliu šio troškimo patenkinti. Kitą kartą apsireikšiu kaip Krišna Vrindavane ir tada priimsiu jus kaip Savo palydoves“.

Tada Viešpats Rama davė muniams ir ṛṣiams palaiminimus: „Mano yoga-māyos galia jūs visi gimsite iš gopių įsčių Vradžos žemėje“. Taigi, dėl to Krišna apsireiškia Dvāpara-yugoje ir išpildo visų gopių, ypač tų, kurios yra buvę Dandakaranjos ṛṣai, troškimus. Tokia yra dar viena priežastis, kodėl Krišna nužengė į šį materialų pasaulį. Taip pat, Krišna su gopėmis atlieka rasa-līlą.

radha nace, krsna nace, nace gopi gana

man mero van gala re sakhi pavana vrndavan

„Krišna šoka, Radha šoka ir visos gopės šoka. O, sakhī! Mano protas nuklydo į mišką, į tyrą Vrindavaną.“

lalita nache, visakha nache, nache sakhi-gan

man mera sakhi van gai ri pavana vrindavan

„Lalita šoka, Višakha šoka, ir visos sakhės šoka. O, sakhī! Mano protas nuklydo į mišką, į tyrą Vrindavaną.“

ganga nace, yamuna nace, nace nadi gan
man mera apen gai re sakhi pavana vrndavan

„Ganga šoka, Jamuna šoka, ir visos upės šoka. O sakhī! Mano protas nuklydo į mišką, į tyrą Vrindavaną.“

Taigi, taip Krišna išpildė visus Dandakaranjos ṛṣių ir munių troškimus. Jie vėliau gimė gopėmis Vradžos žemėje. Yra daugybė priežasčių, kodėl Krišna apreiškė būtent tokį pavidalą Vradžoje.

Galbūt kitą kartą, galbūt rytoj, aptarsime, kodėl Krišna nužengė iš Goloka Vrindavano į šį materialų pasaulį. Iš tiesų, visi nori klausytis kṛṣṇakathos. Kas nenori klausytis kṛṣṇa-kathos? Ar žinote? Tas, kuris atlieka savižudybę – sielos žudikas.

nivṛtta-tarṣair upagīyamānād

bhavauṣadhāc chrotra-mano-’bhirāmāt

ka uttamaśloka-guṇānuvādāt

pumān virajyeta vinā paśughnāt (Śrīmad-Bhāgavatam 10.4.1)

„Aukščiausiojo Dievo Asmens šlovinimas yra atliekamas paramparos sistemoje; visa tai yra perduodama mokiniui per dvasinį mokytoją. Šis šlovinimas yra patiriamas tų, kurie nebėra susidomėję tuo, kas netikra – laikina kosminės apraiškos šlove. Pasakojimai apie Viešpatį yra tinkamas vaistas sąlygotoms sieloms, kurios patiria pasikartojančius gimimą ir mirtį. Ir vis dėl to, kas atsisakys klausytis Viešpaties šlovės, išskyrus mėsininką, ar tą, kuris žudo pats save?“

Śrīmad-Bhāgavatam atskleidžia, jog visi nori klausytis kṛṣṇa-kathos. Netgi impersonalistai, tie, kurie nori įsilieti į Brahmaną, klausydamiesi Krišnos žaidimų, nutraukia meditaciją į beasmenį Dievo aspektą. Suprantate? Ir tie, kurie kenčia nuo trijų māyos aspektų, netgi jie, klausydamiesi kṛṣṇa-kathos, visiškai pamiršta māyą ir susitelkia į saldžius Krišnos žaidimus.

(tęsinys kitame įraše)

Ukraina, 2017.08.17