2015.04.24 vakaras, Rajevka, Rusija

Visų pirma, pagarbiai lenkiuosi savo guru-pāda-padmos nitya-lilā praviṣṭa oṁ viṣṅupāda aṣtottara-śata Šri Šrimad Bhaktivedantos Šrilos Vamanos Gosvamio Maharadžo ir nitya-lilā praviṣṭa oṁ viṣṅupāda aṣtottara-śata Šri Šrimad Bhaktivedantos Šrilos Narajanos Gosvamio Maharadžo lotosinėms pėdoms. Taip pat pagarbiai lenkiuosi nitya-lilā praviṣṭa oṁ viṣṅupāda aṣtottara-śata Šri Šrimad Bhaktivedantos Svamio Maharadžo, Šrilos Gour Govindos Gosvamio Maharadžo, Šrilos Bhakti Rakšak Šridhar Gosvamio Maharadžo, Šrilos Bhakti Pramodos Purio Gosvamio Maharadžo lotosinėms pėdoms bei visiems vyresniesiems bhaktams, visiems Vaišnavams ir Vaišnavėms ir čia esantiems gerbiamiems svečiams.

Taigi, noriu pakalbėti apie Šri Čaitanja-čaritamritos Madhja-lilos 19-ą skyrių, tai yra, Rūpa-šikšą, mokymus Šrilai Rūpai Gosvamipadai. Kaip žinote, Viešpats Čaitanja Mahaprabhu susitiko su Rūpa Gosvamipada Prajagoje. Tuomet Viešpats Čaitanja Mahaprabhu labai gražiai pašlovino visą tattva-siddhāntą Rūpai Gosvamipadai. Viešpats Čaitanja Mahaprabhu praleido Prajagoje dešimt dienų. Per tą laiką Viešpats Čaitanja Mahaprabhu įkvėpė visą Savo galią (śakti) į Rūpos Gosvamio širdį.

Mūsų šventraščiuose aiškinama: be guru ir Krišnos malonės neįmanoma perprasti aukščiausių filosofinių tiesų, tattva-siddhāntos.

Taigi, Viešpats Čaitanja Mahaprabhu tarė: „Rūpa, noriu tau paaiškinti jīva-tattvą, māyā-tattvą, bhakti-tattvą, prema-tattvą, rasa-tattvą, – viską“, nes Rūpa Gosvamis yra visiškai, absoliučiai atsidavęs Čaitanjos Mahaprabhu lotosinėms pėdoms.

athāpi te deva padāmbuja-dvaya-
prasāda-leśānugṛhīta eva hi
jānāti tattvaṁ bhagavan-mahimno
na cānya eko ’pi ciraṁ vicinvan
(Šrimad-Bhagavatam, 10.14.29)

„Mano Viešpatie, tik jei kam nors tenka bent truputis Tavo lotosinių pėdų malonės, jis gali suprasti Tavo asmens didybę. Tačiau tie, kurie spekuliuoja, mėgindami perprasti Aukščiausiąjį Dievo Asmenį, nepajėgūs Tavęs pažinti, net jei studijuoja Vedas daugybę metų.“

Šrimad-Bhagavatam yra Brahma-stuti, Brahmadži ištarė daugybe posmų, ir šiuo posmu jis labai aiškiai išsakė [vieną dalyką] ir meldėsi lotosinėms Krišnos pėdoms.

Be Viešpaties malonės neįmanoma suvokti kṛṣṇa-tattvos. Jei net šio materialaus pasaulio kūrėjas, Brahma, turintis keturias galvas (catur-mukha Brahma)… Brahma turi keturias galvas. Kiek galvų turite jūs? Gaurangi [Gurudevas kreipiasi į vieną savo mokinių], kiek turi galvų? Tik vieną. Tačiau Brahmadži, šio materialaus pasaulio kūrėjas, turi keturias galvas. Kartais Brahmadži, turintis keturias galvas, yra visiškai pasimetęs, negali suprasti kṛṣṇa-tattvos. Nėra taip lengva suvokti šiuos dalykus. Kiek yra visatų (brahmāndų) ir kas jose dedasi, kas žino? Labai sunku visa tai suvokti. Šitie dalykai yra už mūsų materialaus suvokimo ribų. Tad kaip juos suvokti?

Tai įmanoma tik nepriežastine guru ir Krišnos malone.

Čaitanja-čaritamritoje aiškinama:

īśvarera kṛpā-leśa haya ta’ yāhāre

sei ta’ īśvara-tattva jānibāre pāre (Šri Čaitanja-čaritamrita, Madhja-lila, 6.83)

„Gavęs bent menkiausią Viešpaties malonės lašelį asmuo gali suvokti Aukščiausiojo Dievo Asmens prigimtį.“

Tik gavęs Viešpaties malonę asmuo gali suvokti īśvara-tattvą, bhagavat-tattvą.

Papasakosiu jums vieną trumpą istoriją. Pagal ją galite sukurti labai gražų spektaklį. Įdėmiai įsiklausykite.

Kai Krišna buvo Dvarakapuryje, Dvarakadhiša Krišna, vieną dieną keturgalvis Brahmadži atkeliavo į Dvarakapurį, norėdamas susitikti su Krišna. Krišna yra Bhagavanas, Aukščiausiasis Dievo Asmuo. Brahmadži pamanė: „Dabar Krišna yra Dvarakapuryje, tad turiu su Juo susitikti“. Tačiau Dvarakapurį supa vandenynas ir daugybė sargybinių. Jei esatę turtingi žmonės, turite daug asmens sargybinių. Vargšams nėra tokios būtinybės, tik viena maža trobelė, jokių sargybinių, bet kas gali užeiti.

Tačiau Dvarakapuryje stūkso nuostabūs rūmai, todėl ten yra daug sargybinių, ne taip lengva patekti į vidų. Brahmadži atėjo ir pasibeldė į duris. Krišnos durininkas paklausė: „Kas tu toks? Iš kur atkeliavai?“ Tokia jo pareiga. Brahmadži atsakė: „Atkeliavau iš Satjalokos“.

Šį materialų pasaulį sudaro 14 planetų sistemų. Septynios žemesniųjų ir septynios aukštesniųjų planetų sistemos. Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala, Patala – tai septynios žemesniosios planetų sistemos. Kiek jų? Septynios žemesniųjų ir septynios aukštesniųjų planetų sistemos. Ten, kur mes gyvename, yra materialusis pasaulis, pṛthivī-loka. Matote šią žemę – tai yra pṛthivī-loka, materialusis pasaulis. Tai yra Bhūloka, paskui Bhuvarloka, Svargaloka, Mahaloka, Džanaloka, Tapoloka, tada – Satjaloka.

Satjalokoje gyvena Brahmadži, tai nepaprastai graži vieta, aukščiausia šiame materialiame pasaulyje.

Taigi, Brahmadži pasakė tam sargybiniui: „Aš atvykau iš Satjalokos“. Tuomet sargybinis paklausė: „Ko atvykai?“ Brahmadži atsakė: „Aš noriu susitikti su Krišna“. „Ar turi asmens tapatybės kortelę? Pasą ar kokį nors kitą asmens dokumentą?“ Ar jūs turite asmens tapatybės kortelę? Jeigu neturite asmens tapatybės kortelės, jus gali palaikyti teroristais, niekas nežino, kas jūs tokie, iš kurios šalies atvykote. Todėl turite turėti asmens tapatybės dokumentą. Ar visi tokį turite?

Bhaktai atsako: Taip, pas mus yra pasas.

Gurudevas tęsia: Brahmadži pasakė: „Ne, aš neturiu jokios asmens tapatybės kortelės“. Sargybinis nustebo: „Ką, nejau tu neturi jokio asmens tapatybės dokumento? Kaip tuomet įsitikinti, kad tikrai atvykai iš Satjalokos?“ Brahma atsakė: „Paklausk savo šeimininko, Jis viską žino. Aš nesu eilinė asmenybė. Atvykau iš pačios Satjalokos“. Sargybinis atsakė: „Gerai, tu sakai, kad esi labai gerbiamas asmuo. Gerai, leisk man pirmiausia paklausti savo šeimininko“.

Tuo metu Krišna sėdėjo labai gražiuose susirinkimų rūmuose, vadinamuose Sudharma-sabha. Tai yra Dvarakapurio susirinkimų rūmai. Jie aprašyti mūsų śāstrose. Labai gražūs, puikūs susirinkimų rūmai. Kaip kad šalies vadovai ar ministrai turi vieną ypatingą vietą svarbiems susitikimams, taip ir Krišna susitinka su Savo draugais ar kuo nors kitu Sudharma-sabhoje, susitikimų rūmuose. Krišna yra Dvarakos karalius, Dvarakadhiša. Jis visuomet labai užsiėmęs, turi daug darbų.

Ar suprantate? Net šiame materialiame pasaulyje labai sunku susitikti ir pasikalbėti su kokiu nors ministru. Reikia laukti mažiausiai porą valandų už durų, gal tuomet ir pavyksta susitikti su ministru.

Lygiai taip pat ir tas sargybinis atėjo prie pat Sudharma-sabhos, tačiau tuo metu Krišna buvo labai užsiėmęs. Tad sargybinis stovėjo už Sudharma-sabhos durų ir laukė, kol Krišnos asmeninis asistentas įleis ir tada pavyks susitikti su Krišna. Sargybinis laukė gal dvi valandas už durų. Po dviejų valandų Krišnos asmeninis asistentas, sekretorius pasakė: „Gerai, dabar gali užeiti ir susitikti su Krišna“. Tada Krišna paklausė Savo sargybinio: „Kodėl atėjai čia?“ Sargybinis atsakė: „Vienas asmuo atvyko iš Satjalokos ir nori su Jumis susitikti“. Krišna paklausė: „Kas atvyko iš Satjalokos? Ar jis pasakė tau savo vardą? Ar turi asmens tapatybės kortelę arba pasą?“ Sargybinis atsakė: „Ne, jis neturi jokio paso ar asmens tapatybės kortelės“. Krišna paklausė: „Kur jis dabar?“ „Dabar jis laukia už vartų. Mūsų vartai visiškai uždaryti“. Pavyzdžiui, galima pažiūrėti pro vaizdo kamerą ir pamatyti, kad jis stovi už durų. Krišna pasakė: „Gerai, eik, paklausk jo vardo. Jis neatsinešė savo asmens tapatybės dokumento, tik sako, kad atvyko iš Satjalokos, bet kas jis toks?“

Taigi, po tų dviejų valandų sargybinis grįžo pas Brahmą ir paklausė: „Koks tavo vardas? Mano šeimininkas Krišna klausia, kuo tu vardu. Tu atvykai iš Satjalokos, bet nepasakei savo vardo“. Jūsų asmens tapatybės dokumente juk viskas parašyta: vardas, pavardė, gimimo data, lytis, šalis, kurioje gimėte, – viskas. Tačiau Brahma neturi jokio asmens tapatybės dokumento, tik pasakė, kad atvyko iš Stjalokos. Tad sargybinis tarė: „Pasakyk man savo vardą, gimimo datą – viską“. Tada Brahmadži pasakė: „Mano vardas Brahma“.

Tuomet sargybinis vėl grįžo į Sudharma-sabhą ir turėjo laukti dar dvi valandas, nes Krišna visada labai užsiėmęs. Po dviejų valandų Krišnos asmeninis padėjėjas įleido sargybinį, ir Krišna vėl paklausė: „Kuo jis vardu?“ „Jo vardas Brahma“. Tuomet Krišna pyktelėjo: „Ei! Brahma?! Kuris Brahma?! Eik ir paklausk visko: gimimo datos, tautybės – viską užsirašyk. Neužtenka tik jo vardo, Brahma. Koks Brahma?! Eik!“

Tada sargybinis grįžo ir paklausė Brahmos: „Koks tavo vardas? Tu sakei, kad esi Brahma, bet kuris Brahma?“ Tada Brahmadži nustebo: „Kuris Brahma?“ „Taip, mano Prabhu Krišna klausia, kuris Brahma tu esi“. Brahmadži labai sutriko. Kiek valandų jau praėjo? 4-6. Ir dar už vartų, o ten, greičiausiai, yra uodų. Be to, nėra jokios kėdės ar suolo. Juk kai laukiate ko nors kieme, dažniausiai nėra, kur atsisėsti, tad belieka tik stovėti. Tačiau Brahmadži galvojo: „Vienaip ar kitaip, aš tikrai susitiksiu su savo valdovu. Tiesiog turiu išlikti kantrus“. Tada Brahmadži pasakė sargybiniui: „Gerai, pasakyk savo šeimininkui, kad aš vardu Brahma, turiu keturias galvas, t.y. esu catur-mukha Brahma. Be to, esu keturių Kumarų – Sanakos, Sanandanos, Sanatanos ir Sanat Kumaros – tėvas ir man penkiasdešimt vieneri“.

Jūsų asmens tapatybės dokumente viskas parašyta, taip pat ir gimimo data. Taigi, Brahmadži pasakė savo amžių: jam dabar penkiasdešimt vieneri, jis yra catur-mukha Brahma, keturių Kumarų tėvas.

Sargybinis vėl nuėjo į Sudharma-sabhą ir vėl laukė ten dvi valandas. Ar suprantate? Ne taip paprasta susitikti su Krišna. Po dviejų valandų Krišnos asmeninis asistentas įleido sargybinį: „Gerai, dabar gali susitikti su Krišna“. Tada Krišna paklausė: „Na, ar turi visus jo asmeninius duomenis, ar ne?“ Sargybinis labai nuolankiai atsakė: „Taip, turiu visą informaciją apie jį. Pirštų atspaudus ir visa kita“. Atvykę į kokią nors labai svarbią vietą, irgi turite pateikti savo pirštų atspaudus. [Sargybinis ėmė pasakoti:] „Jo vardas Keturgalvis Brahma, jam penkiasdešimt vieneri metai, jis yra keturių Kumarų tėvas“. Tada Krišna tarė: „Gerai, pakviesk jį, tegul užeina“. Sargybinis grįžo prie vartų, juos atvėrė ir pasakė Brahmai: „Gerai, gali užeiti“. Brahma atvyko ryte, o dabar popietė. Tai reiškia, kad Brahma laukė kokias 7-8 valandas.

Brahma susitiko su Krišna, ir Krišna buvo labai juo patenkintas. Brahma puikiai tarnauja Krišnai, kurdamas šį materialų pasaulį. Krišna pasiteiravo Brahmos: „Hė Brahma, kaip tu laikaisi? Kaip reikalai tavo brahmāṇdoje (visatoje)? Kaip materialus pasaulis? Ar iškilo kokių nors rūpesčių tavo brahmāṇḍoje?“

Tada Brahmadži, būdamas labai nuolankus, nusilenkė Krišnai ir tarė: „Prabhu, aš atsakysiu į visus Tavo klausimus, bet pirma norėčiau išsakyti savo abejonę. Aštuonias valandas stovėjau už vartų, ir sargybinis labai griežtai ir atidžiai mane tikrino. Pirmas jo užduotas klausimas buvo: „Kuris Brahma?“ Nejau tai reiškia, kad yra daug Brahmų? Kad be manęs yra daug kitų Brahmų?“

Brahmadži širdyje buvo tam tikras ego; jis manė, kad yra vienintelis Brahma. Tai viena jo netikrojo ego apraiškų. Todėl Brahmadži paklausė Viešpaties Krišnos: „Ar be manęs yra dar daug kitų Brahmų? Juk Tu paklausei Savo sargybinio: „Kuris Brahma?““

Tuomet Krišna nusišypsojo ir pagalvojo: „O, Brahmadži širdyje gyvuoja šis ego. Jis nesupranta Manęs ir Mano darbų“. Tada Krišna, pasitelkęs Savo Joga-mają (vidinę energiją), užsimerkė ir prisiminė kitus Brahmas. Tuomet į tą Sudharma-sabhą… Sudharma-sabha ypatinga tuo, kad joje gali sutilpti bet koks kiekis žmonių. Net jei tūkstančių tūkstančiai ar net milijonų milijonai žmonių ten susirinktų, visi tilptų. Tai yra, ta salė gali savaime išsiplėsti, tarytum elastinga guma. Ar ateitų šimtas, ar dešimt tūkstančių, ar milijonų milijonai žmonių, Sudharma-sabha (susitikimų salė) prisitaikytų.

Taigi, tuo metu Krišna pagalvojo apie milijonų milijonus Brahmų. Juk kiek yra brahmāṇdų? Milijonų milijonai. Pateiksiu pavyzdį. Kiek matote žvaigždžių danguje? Yra milijonų milijonai žvaigždžių, ir visos jos kaip Saulė bei yra labai tolimos. Vidurnaktį danguje galite pamatyti milijonų milijonus žvaigždžių. Jos atrodo kaip labai maži žiburėliai ir yra labai toli viena nuo kitos – jas skiria milijonų milijonai kilometrų. Lygiai taip pat yra ir su brahmāṇdomis – net negalite įsivaizduoti, kiek jų yra daug. Šitai yra už mūsų materialaus suvokimo ribų: egzistuoja milijonų milijonai brahmāṇdų. Be to, kiekvienoje brahmāṇdoje yra po vieną Brahmadžį, arba tos visatos kūrėją. Kiekvieno Brahmos kūnas skiriasi, priklausomai nuo jo kuriamos brahmāṇdos dydžio. Pasistenkite suprasti. Visata, kurioje gyvename mes, yra pati mažiausia. Jos kūrėjas Brahma turi tik keturias galvas. Atitinkamai, dvigubai didesnės už šią visatos Brahma turi aštuonias galvas. Ir taip galima tęsti: yra Brahmų su šešiolika, trisdešimt dviem, milijonu galvų, priklausomai nuo jų kuriamos visatos dydžio.

Taigi, vos Krišna pagalvojo apie visų brahmāṇdų Brahmas, daugybė jų atvyko į tą Sudharma-sabhą. Brahmos iš milijonų visatų atkeliavo, tarp jų buvo ir turinčių milijonus galvų. Kai jie visi nusilenkė Krišnos lotosinėms pėdoms, jų karūnos atsitrenkė viena į kitą ir ėmė garsiai žvangėti. Tačiau visi Brahmos, kurie atvyko susitikti su Krišna į Sudharma-sabhą, Joga-majos veikiami, nematė vienas kito. Tik keturgalvis Brahma, pačios mažiausios – mūsų – visatos kūrėjas, matė visus kitus Brahmas. Ne tik Brahmos, bet ir daugybė Šivų, Naradų, Indrų, Dikpalų – visi jie atvyko kartu ir taip pat nusilenkė Krišnos lotosinėms pėdoms. Keturgalvis Brahma, išvydęs visus juos, be galo nustebo. Prieš visus tuos Brahmas keturgalvis Brahma atrodė kaip menkas uodelis priešais dramblį. Uodas prieš dramblį atrodo visiškai nereikšmingas. Lygiai taip pat, keturgalvis Brahma, išvydęs visus tuos milijonus galvų turinčius Brahmas, Šivas, Naradas, Indras, tiesiog apstulbo.

Visi tie Brahmos nusilenkė Krišnai ir paklausė: „Prabhu, kodėl mane kvietei?“ Krišna atsakė: „Tiesiog norėjau tave pamatyti ir pasiteirauti, kaip reikalai tavo brahmāṇdoje, ar yra kokių rūpesčių?“ Tada visi Brahmos atsakė: „Prabhu, Tu esi čia, todėl nėra jokių rūpesčių“. Tuomet Krišna kiekvienam atsakė: „Gerai, tuomet grįžk į savo brahmāṇdą“, ir visi Brahmos grįžo į savo buveinę. Tačiau atminkite – veikiami Joga-majos visi Brahmos nematė vienas kito, tik keturgalvis Brahma visus matė. Kai visi Brahmos grįžo į savo visatas, keturgalvis Brahma priėjo prie Krišnos lotosinių pėdų, suglaudęs delnus priešais krūtinę. Tuomet Krišna paklausė: „Brahma, ką dabar jauti?“ Brahmadži pravirko, iš jo akių riedėjo ašaros, ir jis prisipažino: „Prabhu, mane apėmęs netikrasis ego. Anksčiau maniau, kad esu vienintelis Brahma, turintis keturias galvas. Anksčiau maniau, kad egzistuoja tik viena brahmāṇda, bet dabar suvokiau, kad yra milijonų milijonai visatų, milijonų milijonai Brahmų, Šivų, Naradų, Indrų, Dikpalų“.

Dikpala yra dievybė, kuri valdo visas pasaulio šalis [šiaurę, pietus, rytus, vakarus ir t.t. – vert. past.]

Brahmadži suvokė, kokia daugybė visatų egzistuoja. Kodėl kalbu šią kathą? Nes nė nesuvokiate, kiek yra brahmāṇdų, kaip jīvos (gyvosios būtybės) blaškosi po pasikartojančių gimimų ir mirčių ciklą, kur jos keliauja. Nėra taip lengva suprasti, kur esame, kur eisime po mirties, kas ir kur yra siela ir Aukščiausioji Siela.

(Tęsinys kitame įraše)

Visos paskaitos anglų kalba su vertimu į rusų kalbą galite pasiklausyti, paspaudę ant šios nuorodos: